Apie JAV LB Tarybą

JAV LB Tarybos paskirtis ir nario pareigos

Lietuvių Bendruomenės Taryba yra vyriausias LB padalinys, kuris nustato LB veiklos kryptį ir veiklos būdus. Tarybą sudaro 60 rinktų asmenų ir 10 apygardų pirmininkų. Tarybai vadovauja išrinktas prezidiumas.

1. Naujai išrinkto JAV LB Tarybos nario įgaliojimai prasideda Tarybos rinkiminių metų pirmoje Tarybos sesijoje, paprastai tų metų rudenį, ir tęsiasi tris metus iki vėl rinksis naujai išrintoji Taryba. (Kiekvienos Tarybos pirmoji sesija, pagal įstatus, renkasi ne vėliau kaip spalio 1 d.)

2. Tarybos nariai yra įpareigoti dalyvauti visuose Tarybos sesijos posėdžiuose ir aktyviai dalyvauti visuose balsavimuose. Nedalyvavęs sesijoje ir savo nedalyvavimo nepateisines Tarybos prezidiumui raštu per 30 dienų prieš arba po sesijos, narys laikomas iš JAV LB Tarybos pasitraukusiu.

3. Tarybos narys turi pasirinkti vieną iš devynių Taryboje veikiančių komisijų: Finansų, Įstatų, Jaunimo, Kultūros, Organizacinių reikalų, Religinių reikalų, Socialinių reikalų, Švietimo ir Visuomeninių reikalų. Pasirinkęs komisiją pagal savo patirti bei sugebėjimus, Tarybos narys privalo dalyvauti komisijos posėdžiuose, svarstyti ir redaguoti nutarimus kurie gale sesijos yra pristatomi Tarybos tvirtinimui. Tarybos patvirtinti nutarimai yra pateikiami Krašto Valdybai jų vykdymui. Nutarimus siūlant Tarybos nariai turi būti gerai susipažinę su Krašto valdybos veikla pasirinktoje srityje ir siūlyti tokius nutarimus, kurie yra įgyvendinami ir kurie patobulintų Krašto valdybos veiklą. Nutarimų redagavimas prasideda prieš sesiją komisijos pirmininko šaukiamų pasitarimų telekonferenciniu būdu.

4. Viena iš svarbiausių Tarybos nario pareigų yra metų bėgyje dalyvauti visose rengiamose telekonferencijose, susirašinėjimuose ir balsavimuose, nes jų metu yra svarstomi bei sprendžiami Lietuvių Bendruomenei svarbūs klausimai.

5. Tarybos nario pareigos neapsiriboja tik dalyvavimu sesijoje. Jis taip pat turi būti aktyvus savo apylinkės narys, dalyvauti visuose apylinkės valdybos posėdžiuose ir bendruose susirinkimuose, daryti pranešimus susijusiais su JAV LB Tarybos veikla, bei aktyviai prisidėti prie apylinkės rengiamų projektų. Pagal galimybes dalyvauti ir savo apygardos veikloje.

6. Kiekvienas asmuo apsisprendęs tapti Tarybos nariu turi suprasti, kad nuo kiekvieno iš mūsų priklauso bendras galutinis JAV LB Tarybos darbo rezultatas.

7. Tarybos nariai privalo perskaityti visus laiškus, raštus, pranešimus, ataskaitas gautas iš Tarybos prezidiumo bei Krašto Valdybos narių. Tarybos nariai atvyksta į Tarybos sesijas pasiruošę rimtam darbui.

8. Tarybos nariai yra patys atsakingi už susidariusias išlaidas Tarybos veikloje.

(Autorius: Arvydas Urbonavičius)

LAC Board of Director Roles and Responsibilities

The LAC Board of Directors is the highest LAC unit, which oversees LAC activities and practices. The Board consists of 60 elected individuals and 10 District presidents. The Board of Directors is headed by the elected Presidium.

1. The newly elected Board of Directors' responsibilities begin with the first Board Convention which takes place in the fall of the election year. Board of Directors meet once a year for the annual Board Convention. (According to the LAC bylaws, the first Convention of the newly elected Board of Directors is to happen no later than October 1st.)

2. Board members are obligated to attend all Conventions and to actively participate in all voting. A member not attending the Convention, their absence not justified to the Presidium in writing within 30 days before or after the Convention, shall be considered as having stepped down.

3. Board members choose one of nine acting Board committees: Finance, Bylaws, Youth, Culture, Education, Org. Affairs, Religious Affairs, Social Affairs and Public Affairs. Having chosen a committee aligned with their experience and ability, the Board member is required to attend committee meetings, discuss and edit resolutions, which at the end of the Convention are presented to the Board for approval. Resolutions approved by the Board are then presented to the Exec. Committee to be executed. Board members offering resolutions should be well acquainted with Executive Committee activities of their chosen field and to propose such resolutions to be implemented for improvement of Executive Committee activities. Editing of resolutions begins prior to a session, by means of a teleconference meeting called by the committee chairperson.

4. One of the important duties of a Board member is, during the year, to participate in all organized teleconferences, correspondence, and voting, because at this time issues important to the LAC are discussed and resolved.

5. A Board member must also be an active member of their chapter, participate in all chapter board meetings and member meetings, and present notifications relating to operations of the National Board of Directors. A Board member should also actively contribute to preparation of projects within their chapter, and participate as much as possible in activities within their own district.

6. The overall success of work by the National Board of Directors largely depends on the contribution of each individual Board member.

7. Board members must read all correspondence: email, letters, reports, notifications; those received from the Board Presidium as well as Exec. Committee. Board members arrive to Board conventions prepared for serious work.

8. Board members are not compensated for their work associated with the Board of Directors or their travel to the annual conventions.

(Author: Arvydas Urbonavičius, translated)

JAV Lietuviu Bendruomene Paskirstyta I Desim Apygardu